Myte wjerlein: Frysk ûnderwiis net ta skea fan Nederlânsk

Pilots hawwe sjen litten dat Frysk ûnderwiis net ta skea giet fan de behearsking fan de Nederlânske taal. Dêrmei falt in wichtich argumint om gjin Frysk te jaan wei.
Lês:
Positive resultaten trijetalich ûnderwiis
En:
Advysrapport Meartalich Fuortset Underwiis

Advertisements
This entry was posted in Ynfo/Research. Bookmark the permalink.

One Response to Myte wjerlein: Frysk ûnderwiis net ta skea fan Nederlânsk

  1. Klaas bijlsma says:

    Ik denk dat de meeste kinderen in friesland les krijgen in hun moedertaal nl nederlands.omdat de meerderheid van de friese kinderen nederlandstalig wordt opgen opgevoed

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s