Author Archives: sistsiis2016

Oan ûnderwiis yn it Frysk kin de minister neat dwaan?

Syn debút yn it Frysk-Haachske bewâldfieren sil wol gau ferblikje: sa revolúsjonêr wie it ministersbrief oer it ûnderwiis yn it Frysk ommers net. Alteast net foar wa’t it regearakkoart ûnder eagen hân hat. Om te begjinnen stiet dêr oer ûnderwiis … Continue reading

Posted in Nijs | Leave a comment

FNP wol it ûntheffingsbelied weromdraaie

FNP Foarsitter Cees van Mourik wol nei de provinsjale steateferkiezingen fan 2019 de Fryske Taal yn de portefeuille fan de FNP ha en besykje de ûntheffingen foar it jaan fan it fak Frysk werom te draaien (sjoch 05:40).

Posted in Nijs | 1 Comment

Earste oerlis mei deputearre Sietske Poepjes

Hoewol’t de deputearre fan ûnderwiis, Sietske Poepjes, net op it fersyk fan Sis Tsiis om in iepenbiere gearkomste yngean koe, om’t har keamer te lyts is (foar iepenbierens), hat Sis Tsiis op tongersdei 19 oktober in oerlis hân. De útkomst … Continue reading

Posted in Aksjes/Events | Leave a comment

Earste hobbel nommen!

Hjoed, yn de harksitting fan de beswierskriftekommisje fan de provinsje Fryslân, hat Sis Tsiis dúdlik útlein wêrom’t de provinsje der goed oan docht om te harkjen nei Sis Tsiis. Ek al is de termyn foar beswier tsjin de beliedsregel foar … Continue reading

Posted in Aksjes/Events | 1 Comment

Minskerjochten foar ûnderwiis yn ’e eigen taal – besteane dy wol??

Jawis! Sis Tsiis ‘oerdriuwt’ net. En dat rjocht kin ôftwongen wurde by de rochter. It rjocht op ûnderwiis yn de eigen taal is foar it earst formulearre op de Paris Convention fan de Unesco yn 1951 (kêst 1.212). Underwilens is … Continue reading

Posted in Ynfo/Research | Leave a comment

tsien punten ‘ûntheffingen’

NL: tien punten ‘ontheffingen’ ► Frysk is in ferplicht fak op skoallen yn it basisûnderwiis en yn ’e ûnderbou fan it fuortset ûnderwiis. ► Skoallen kinne, neffens de ûnderwiiswetten, in dielûntheffing foar it ferplichte fak Frysk freegje, “Bijvoorbeeld omdat er … Continue reading

Posted in Ynfo/Research | Leave a comment

Gjin fisy, gjin doel, gjin plan—mar de ûntheffingen gean gewoan fierder

Is der Frysk libben nei de ûntheffingen? Abe de Vries, Friesch Dagblad, 28 septimber 2017, 23. De provinsje seit de ûntheffingen foar Frysk ûnderwiis yn fjouwer jier wer ôfbouwe te wollen. Mar in plan is der noch net. It ‘nije’ … Continue reading

Posted in Nijs | Leave a comment