Author Archives: sistsiis2016

Sis Tsiis wer yn de oanfal

Ja, tefolle súkses kin in stroffelstien wêze. In triomfsfear krige de oerhân. Flaggeswaaierij waard de trend. En nettsjinsteande de byfal út alle hoeken fan de Fryske mienskip wei—net allinne fan Fryskpraters!—kaam der hielendal gjin goed ûnderwiis yn de Fryske taal … Continue reading

Posted in Nijs | Leave a comment

Sis Tsiis: gjín Fryske flagge!

Flagge as symboal fan wy-sy tinken is ûnetysk en riskant Hjoed is de iepening fan it akademyske jier – op de rjochtefakulteit Leien begjint dat mei it law clinic-ûndersyk nei it ûnderwiis Frysk en de minskerjochten! Minskerjochten, it klinkt sa … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

“Yn 2030 alle Fryske skoallen ûnderwiis Frysk”

Yn 2030 jouwe alle Fryske skoallen ûnderwiis yn it Frysk, sûnder ûntheffingen. Dat sizze Deputearre Steaten fan Fryslân yn in brief oan de Provinsjale Steateleden, dd. 17 april 2018. Hja basearje it tiidpaad op in ûndersyk dat krekt yn july … Continue reading

Posted in Nijs | 1 Comment

Teloarstelling rûnom: Taalplan Frysk presintearre oan Steatekomitee Frysk

Yn it fragekertierke soene gjin politike fragen steld wurde kinne, warskôge de Steatekomiteefoarsitter fan tefoaren, allinne fragen om “opheldering”. Dat is in aparte eask oan provinsjale steateleden, dy’t dêr just sitte yn de funksje fan politikus, om oer de politike … Continue reading

Posted in Nijs | Leave a comment

Deputearre Poepjes wol ûndersyk nei Fryskpraten as minskerjocht “as stôk nei De Haach”

Hoewol’t “De Haach” hieltyd wer syn ymmúniteit sjen litten hat foar stokken oer, lykas de evaluaasjes fan it hânfêst foar minderheidstalen, is Sis Tsiis wiis mei it inisjatyf fan deputearre Poepjes. Wy sille geregeldwei freegje wat de stôkeffekten binne. Fierder … Continue reading

Posted in Nijs | Leave a comment

Twadde oerlis Sis Tsiis mei deputearre Poepjes: provinsjaal minskerjochteûndersyk fan de baan

Yn oktober advisearre de beswierskriftekommisje fan de provinsje Fryslân om it beswier fan Sis Tsiis tsjin de ûntheffingen net ûntfanklik te ferklearjen. Sis Tsiis koe derfan útgean dat Deputearre Steaten it advys opfolgje soene: dat hja it beswier net nei … Continue reading

Posted in Aksjes! | Leave a comment

Beswierskrift: net ûntfanklik

Op 12 maaie 2017 hat Sis Tsiis by Deputearre Steaten fan Fryslân in Beswierskrift yntsjinne tsjin it ûnheffingsbelied fan it provinsjebestjoer. Dat ûntheffingsbelied regelet dat skoalbestjoeren in (diel)ûntheffing oanfreegje moatte foar it jaan fan it ferplichte fak Frysk. De beswierskriftekommisje … Continue reading

Posted in Aksjes! | Leave a comment