Author Archives: sistsiis2016

Teloarstelling rûnom: Taalplan Frysk presintearre oan Steatekomitee Frysk

Yn it fragekertierke soene gjin politike fragen steld wurde kinne, warskôge de Steatekomiteefoarsitter fan tefoaren, allinne fragen om “opheldering”. Dat is in aparte eask oan provinsjale steateleden, dy’t dêr just sitte yn de funksje fan politikus, om oer de politike … Continue reading

Posted in Nijs | Leave a comment

Deputearre Poepjes wol ûndersyk nei Fryskpraten as minskerjocht “as stôk nei De Haach”

Hoewol’t “De Haach” hieltyd wer syn ymmúniteit sjen litten hat foar stokken oer, lykas de evaluaasjes fan it hânfêst foar minderheidstalen, is Sis Tsiis wiis mei it inisjatyf fan deputearre Poepjes. Wy sille geregeldwei freegje wat de stôkeffekten binne. Fierder … Continue reading

Posted in Nijs | Leave a comment

Twadde oerlis Sis Tsiis mei deputearre Poepjes: provinsjaal minskerjochteûndersyk fan de baan

Yn oktober advisearre de beswierskriftekommisje fan de provinsje Fryslân om it beswier fan Sis Tsiis tsjin de ûntheffingen net ûntfanklik te ferklearjen. Sis Tsiis koe derfan útgean dat Deputearre Steaten it advys opfolgje soene: dat hja it beswier net nei … Continue reading

Posted in Aksjes! | Leave a comment

Beswierskrift: net ûntfanklik

Op 12 maaie 2017 hat Sis Tsiis by Deputearre Steaten fan Fryslân in Beswierskrift yntsjinne tsjin it ûnheffingsbelied fan it provinsjebestjoer. Dat ûntheffingsbelied regelet dat skoalbestjoeren in (diel)ûntheffing oanfreegje moatte foar it jaan fan it ferplichte fak Frysk. De beswierskriftekommisje … Continue reading

Posted in Aksjes! | Leave a comment

Oan ûnderwiis yn it Frysk kin de minister neat dwaan?

Syn debút yn it Frysk-Haachske bewâldfieren sil wol gau ferblikje: sa revolúsjonêr wie it ministersbrief oer it ûnderwiis yn it Frysk ommers net. Alteast net foar wa’t it regearakkoart ûnder eagen hân hat. Om te begjinnen stiet dêr oer ûnderwiis … Continue reading

Posted in Nijs | 1 Comment

FNP wol it ûntheffingsbelied weromdraaie

FNP Foarsitter Cees van Mourik wol nei de provinsjale steateferkiezingen fan 2019 de Fryske Taal yn de portefeuille fan de FNP ha en besykje de ûntheffingen foar it jaan fan it fak Frysk werom te draaien (sjoch 05:40).

Posted in Nijs | 1 Comment

Earste oerlis mei deputearre Sietske Poepjes

Hoewol’t de deputearre fan ûnderwiis, Sietske Poepjes, net op it fersyk fan Sis Tsiis om in iepenbiere gearkomste yngean koe, om’t har keamer te lyts is (foar iepenbierens), hat Sis Tsiis op tongersdei 19 oktober in oerlis hân. De útkomst … Continue reading

Posted in Aksjes! | Leave a comment