Author Archives: sistsiis2016

Beswierskrift yntsjinne by de provinsje

Sis Tsiis makket beswier tsjin it ûnderwiisbelied fan de provinsje. Dat de provinsje gjin goed ûnderwiis yn de memmetaal oanbiedt en dat it skoallen ûntheffingen ferlient om dat ûnderwiis te jaan, dat mei net. It is yn striid mei de … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Dingtiidadvys oer Frysk yn it ûnderwiis: ‘Heal wurk’

Image | Posted on | Leave a comment

Der binne ferplichtingen: wy kinne ús derop beroppe

Us oerheid hat frijwillich in hiel stikmannich ynternasjonale wetten en ferdraggen ûndertekene dêr’t de beskerming fan de Fryske minderheidstaal yn fêstleit. De oerheid hat dus grutte ferplichtingen. Dy moatte hja neikomme. Dat seit professor ynternasjonale minskerochten Yvonne Donders. Beskerming fan … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Sis Tsiis manifestaasje is nasjonaal nijs

NRC Next x Trouw x Leeuwarder Courant

Image | Posted on | 1 Comment

Fakkeloptocht foar goed Frysk ûnderwiis op 22 desimber

Fakkeloptocht foar goed Frysk ûnderwiis Tongersdei 22 desimber 2016 Start om 18:30 oere op it Saailân yn Ljouwert Rin mei! Mei tank oan de Jongfryske Mienskip. De lange ferzje is hjir te finen. * * *

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Rie fan Europa ûntefreden oer Frysk ûnderwiis

Ofrûne woansdei hat yn Straatsboarch it fyfde fuortgongsrapport oangeande de útfiering fan it Europeesk Hânfêst fan Regionale en Minderheidstalen it ljocht sjoen. It evaluearjend orgaan, it Kommitee fan Ministers fan de Rie fan Europa, oardielet dat Nederlân fierstente min docht … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Fakkeloptocht foar goed Frysk ûnderwiis

Rin mei mei de fakkeloptocht foar goed Frysk ûnderwiis. Tongersdei 22 desimber 2016 yn Ljouwert, start op it Saailân om 18:30. In hiel stikmannich artysten hat syn namme ferbûn oan Sis Tsiis en sil optrede by de start fan de … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment