Category Archives: Nijs

Sis Tsiis wer yn de oanfal

Ja, tefolle súkses kin in stroffelstien wêze. In triomfsfear krige de oerhân. Flaggeswaaierij waard de trend. En nettsjinsteande de byfal út alle hoeken fan de Fryske mienskip wei—net allinne fan Fryskpraters!—kaam der hielendal gjin goed ûnderwiis yn de Fryske taal … Continue reading

Posted in Nijs | Leave a comment

“Yn 2030 alle Fryske skoallen ûnderwiis Frysk”

Yn 2030 jouwe alle Fryske skoallen ûnderwiis yn it Frysk, sûnder ûntheffingen. Dat sizze Deputearre Steaten fan Fryslân yn in brief oan de Provinsjale Steateleden, dd. 17 april 2018. Hja basearje it tiidpaad op in ûndersyk dat krekt yn july … Continue reading

Posted in Nijs | 1 Comment

Teloarstelling rûnom: Taalplan Frysk presintearre oan Steatekomitee Frysk

Yn it fragekertierke soene gjin politike fragen steld wurde kinne, warskôge de Steatekomiteefoarsitter fan tefoaren, allinne fragen om “opheldering”. Dat is in aparte eask oan provinsjale steateleden, dy’t dêr just sitte yn de funksje fan politikus, om oer de politike … Continue reading

Posted in Nijs | Leave a comment

Deputearre Poepjes wol ûndersyk nei Fryskpraten as minskerjocht “as stôk nei De Haach”

Hoewol’t “De Haach” hieltyd wer syn ymmúniteit sjen litten hat foar stokken oer, lykas de evaluaasjes fan it hânfêst foar minderheidstalen, is Sis Tsiis wiis mei it inisjatyf fan deputearre Poepjes. Wy sille geregeldwei freegje wat de stôkeffekten binne. Fierder … Continue reading

Posted in Nijs | Leave a comment

Oan ûnderwiis yn it Frysk kin de minister neat dwaan?

Syn debút yn it Frysk-Haachske bewâldfieren sil wol gau ferblikje: sa revolúsjonêr wie it ministersbrief oer it ûnderwiis yn it Frysk ommers net. Alteast net foar wa’t it regearakkoart ûnder eagen hân hat. Om te begjinnen stiet dêr oer ûnderwiis … Continue reading

Posted in Nijs | 1 Comment

FNP wol it ûntheffingsbelied weromdraaie

FNP Foarsitter Cees van Mourik wol nei de provinsjale steateferkiezingen fan 2019 de Fryske Taal yn de portefeuille fan de FNP ha en besykje de ûntheffingen foar it jaan fan it fak Frysk werom te draaien (sjoch 05:40).

Posted in Nijs | 1 Comment

Gjin fisy, gjin doel, gjin plan—mar de ûntheffingen gean gewoan fierder

Is der Frysk libben nei de ûntheffingen? Abe de Vries, Friesch Dagblad, 28 septimber 2017, 23. De provinsje seit de ûntheffingen foar Frysk ûnderwiis yn fjouwer jier wer ôfbouwe te wollen. Mar in plan is der noch net. It ‘nije’ … Continue reading

Posted in Nijs | Leave a comment