Category Archives: Uncategorized

Sis Tsiis & de lobby op it Fryske taal- en ûnderwiismêd

Minskerjochten en demokrasy binne ynherint ferfrissele. “Democracy is one of the universal core values and principles of the United Nations”, seit it Buro fan de Hege Kommissaris fan de Feriene Naasjes. Oarsom is it respekt foar minskerjochten in ûnmisber elemint … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kuier foar goed ûnderwiis yn it Frysk

Sneon 23 septimber 2017 12:00 – plm. 15:00 Molkwar – Reaklif Rin mei! Elkenien is wolkom! Opjaan net nedich! Start: 12:00 bij NS-stasjon Koudum-Molkwar Rûte: Stasjon Koudum-Molkwar – Molkwar – Warns – Skarl – Reaklif Lingte fan de rûte: 8,5 … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment

‘Partiële ontheffing is dus een uitbreiding van de mogelijkheden’

Plasterk sjocht moaie plannen—gjin realiteiten Minister Ynlânske saken Plasterk hat moandei opnij it ûntheffingsbelied fan de provinsje Fryslân útlein oan de Twadde Keamer. De leden fan de fêste keamerkommisje foar Ynlânske Saken hiene fragen steld oer de tuskenevaluaasje besjoersôfspraken Fryske … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

It beswierskrift: wat bart der no mei?

Foto: Thinkstock Op freed 12 maaie 2017 hat Sis Tsiis by Deputearre Steaten in beswierskirft yntsjinne tsjin de ‘Beleidsregel voor het verkrijgen voor ontheffing van het vak Fries.’ En no is it stil. En jo tinke: hmm. In soad reden … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Beswierskrift yntsjinne by de provinsje

Sis Tsiis makket beswier tsjin it ûnderwiisbelied fan de provinsje. Dat de provinsje gjin goed ûnderwiis yn de memmetaal oanbiedt en dat it skoallen ûntheffingen ferlient om dat ûnderwiis te jaan, dat mei net. It is yn striid mei de … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Dingtiidadvys oer Frysk yn it ûnderwiis: ‘Heal wurk’

Image | Posted on by | Leave a comment

Der binne ferplichtingen: wy kinne ús derop beroppe

Us oerheid hat frijwillich in hiel stikmannich ynternasjonale wetten en ferdraggen ûndertekene dêr’t de beskerming fan de Fryske minderheidstaal yn fêstleit. De oerheid hat dus grutte ferplichtingen. Dy moatte hja neikomme. Dat seit professor ynternasjonale minskerochten Yvonne Donders. Beskerming fan … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment