Category Archives: Ynfo/Research

Minskerjochten foar ûnderwiis yn ’e eigen taal – besteane dy wol??

Jawis! Sis Tsiis ‘oerdriuwt’ net. En dat rjocht kin ôftwongen wurde by de rochter. It rjocht op ûnderwiis yn de eigen taal is foar it earst formulearre op de Paris Convention fan de Unesco yn 1951 (kêst 1.212). Underwilens is … Continue reading

Posted in Ynfo/Research | Leave a comment

tsien punten ‘ûntheffingen’

NL: tien punten ‘ontheffingen’ ► Frysk is in ferplicht fak op skoallen yn it basisûnderwiis en yn ’e ûnderbou fan it fuortset ûnderwiis. ► Skoallen kinne, neffens de ûnderwiiswetten, in dielûntheffing foar it ferplichte fak Frysk freegje, “Bijvoorbeeld omdat er … Continue reading

Posted in Ynfo/Research | Leave a comment

Frysk op skoalle – De praktyk

Faaljende ûnderwiismetoaden kommen feitlik nea yn it nijs. Lêsten die út ûndersyk bliken dat kolleezjes hielendal net effektyf binne. Dat hellet gjin krante. Mar de Fryske lesmiddels wurde hielendal net evaluearre. Der wurde gewoan nije makke. Dy’t dan dus, om’t … Continue reading

Posted in Ynfo/Research | Leave a comment

Myte wjerlein: Frysk ûnderwiis net ta skea fan Nederlânsk

Pilots hawwe sjen litten dat Frysk ûnderwiis net ta skea giet fan de behearsking fan de Nederlânske taal. Dêrmei falt in wichtich argumint om gjin Frysk te jaan wei. Lês: Positive resultaten trijetalich ûnderwiis En: Advysrapport Meartalich Fuortset Underwiis

Posted in Ynfo/Research | 1 Comment