Nijs

Fan de 110 besochte skoallen freegje 63 ûntheffing foar Frysk
Nederlân skouderet it Frysk
It Frysk ûnderwiis is wer ûnderwerp fan diskusje!

Rin mei mei de fakkeltocht foar goed Frysk ûnderwiis
op tongersdei 22 desimber yn Ljouwert
Start op it Saailân om 18:30


Mei tank oan de Jongfryske Mienskip


x

Dit is de tuskenstân nei’t goed in fjirdepart fan de basisskoallen besocht is:

Fan de 110 skoallen wolle 63 in ûntheffing foar it Frysk.

Sjoch Willem Bosma, ‘Meer dan helft sholen wil deelontheffing voor Fries’, Leeuwarder Courant, 20 desimber 2016.


x

Nederlân skouderet it Frysk

De ekspertkommisje fan de Rie fan Europa oardielet dat de ryksoerheid fierstente min docht foar it Frysk.
Sjoch
Nederland laat Fries wegkwijnen
En
Fries ook op drietalige school in verdrukking, Leeuwarder Courant, 17 desimber 2016.


x

It Frysk ûnderwiis is wer ûnderwerp fan diskusje!

De FNP stelt fragen oan Deputearre Steaten. Sjoch FNP: goed Frysk op skoalle as bernerjocht

Advertisements