Oer ús

Sis Tsiis is in boargeraksjegroep foar Frysk ûnderwiis, oprjochte yn Ljouwert op 2 novimber 2016.

Wolle jo jo oanslute by Sis Tsiis, nim dan kontakt op fia it kontaktformulier.

De minksen dy’t har namme ferbûn ha oan Sis Tsiis en syn stribjen nei goed Frysk op skoalle binne*:
Jan Arendz, Nynke Beetstra, Geart Benedictus, Pier Bergsma, Jabik van der Bij, Douwe de Bildt, Andrys de Blaauw, Pier Boorsma, Rolf Bremmer, Leny Dijkstra, Leo Dijkstra, Anne Dykstra, Anneke Douma, Gurbe Douwstra, Kobe Flapper, Marijke Geertsma, Durk Gorter, Rients Gratama, Pieter de Groot, Josse de Haan, Carla van der Heijde, Sytze Hiemstra, Jarich Hoekstra, Hindrik ten Hoeve, Ultsje Hosper, Kerst Huisman, Sjoukje Iedema, lutz Jacobi, Goffe Jensma, Susan ten Kate-Brattinga, Iris Kroes, Jelle Krol, Frâns Kuipers, Nynke Laverman, Eelke Lok, Titia Lont, André Looijenga, Sido Martens, Tjitske Meesters, Teake Oppewal, Syb van der Ploeg, Friduwih Riemersma, Johannes Rypma, Hâns Romkema, Willem Schoorstra, Freark Smink, Marcel Smit, Hylke Speerstra, Steven Sterk, Rob Tielman, Tsjerk Veenstra, Andries Veldman, Willem Verf, Dolf Verroen, Abe de Vries, Liuwe H. Westra, Griet Wiersma, Piter Wilkens, Baukje Wytsma, Johan van der Zee, Wout Zijlstra.

Stipers fan Sis Tsiis binne: Bertus Postma, de Ried fan de Fryske Beweging, de Feriening Frysk Underwiis, de Frysk Nasjonale Partij, it Simke Kloostermanlien en de Freonen fan Omrop Fryslân.

Partnerorganisaasjes fan Sis Tsiis binne de stifting Brede Maatskiplike Diskusje Frysk en de Jongfryske Mienskip.

* De nammelist is mooglik net kompleet. Alle dagen slute har nije minsken oan.