Sis Tsiis manifestaasje is nasjonaal nijs

NRC Next

taal-vuur-voor-het-fries-nrc-next20161223
NRC Next, 23 desimber 2016

x

Trouw

friezen-willen-onderwijs-in-hun-eigen-taal-trouw20161223-1
fries-kunnen-verstaan-gaat-veel-scholen-al-ver-genoeg-trouw20161223-11

x

Leeuwarder Courant

lol-en-ernst-bij-actie-voor-beter-fries-onderwijs-lc20161223-21

Advertisements
Image | Posted on by | 1 Comment

Fakkeloptocht foar goed Frysk ûnderwiis op 22 desimber

Fakkeloptocht foar goed Frysk ûnderwiis
Tongersdei 22 desimber 2016
Start om 18:30 oere op it Saailân yn Ljouwert
Rin mei!

Mei tank oan de Jongfryske Mienskip.
De lange ferzje is hjir te finen.
* * *

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Rie fan Europa ûntefreden oer Frysk ûnderwiis

Ofrûne woansdei hat yn Straatsboarch it fyfde fuortgongsrapport oangeande de útfiering fan it Europeesk Hânfêst fan Regionale en Minderheidstalen it ljocht sjoen. It evaluearjend orgaan, it Kommitee fan Ministers fan de Rie fan Europa, oardielet dat Nederlân fierstente min docht oan de beskerming fan syn minderheidstalen, minder noch as in pear jier lyn.
Hja wize nei de Mediawet dy’t Omrop Fryslân gewoan ûnder de nasjonale media skowe kin, nei de machtleaze Wet gebrûk Fryske taal, nei it ûntbrekken fan in strukturearre ymplemintaasjeplan fan it hânfêst, it mankearjen fan struktureel oerlis mei sprekkers fan minderheidstalen, en nei de minne posysje fan Frysk yn it ûnderwiis.
Deryn binne de trijetalige skoallen in hoopfolle ûntjouwing,

However, most of the primary and secondary schools only offer Frisian for about one hour per week and, in secondary education, only during the first year. This is not sufficient for the development of an adequate level of literacy.

In probleem is dat de Nederlânske en provinsjale oerheid ek net stribje nei in goede Fryske taalbehearsking. It Taalplan Frysk, dat provinsje Fryslân ûntwurpen hat en dat foarsjocht yn it ferlienen fan parsjele ûntheffingen foar Frysk op skoalle, lit sjen dat it hjir net tinken is mei it hânfêst.

[N]ow the Province is also allowed to grant partial exemptions. As a result, different profiles have been developed for the schools in Fryslân. The process of implementing these provisions has only begun. It is expected that the first exemptions will come into force in the 2017-2018 school year.

In goede behearsking fan de eigen taal is lykwols wol dêr’t Fryske bern rjocht op hawwe, neffens it Europeesk hânfêst.

The Committee of Experts notes, however, that most profiles are focused on oral use and developing a positive attitude towards Frisian. This might not be in line with the … the Charter.

It artikel fan it Europeesk Buro foar Lytse Talen (EBLT) oer it fuortgongsrapport is hjir te finen.
It fyfde fuortgongsrapport fan de Rie fan Europa is hjir te downloaden.
It haadredaksjoneel kommentaar fan Willem Bosma, Ljouwerter Krante, oangeande it fuortgongsrapport is hjir te finen: Straat op voor het Fries.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Fakkeloptocht foar goed Frysk ûnderwiis

Sis Tsiis Flyer Fakkeloptocht 22 desimber 2016Sis Tsiis Wat & Wêrom

Rin mei mei de fakkeloptocht foar goed Frysk ûnderwiis.
Tongersdei 22 desimber 2016 yn Ljouwert, start op it Saailân om 18:30.

In hiel stikmannich artysten hat syn namme ferbûn oan Sis Tsiis en sil optrede by de start fan de tocht op it Saailân.
Op it Saailân kinne jo by ús in fakkel krije. Nim sels toeters en bellen mei!

Help ús de fakkeloptocht bekend te meitsjen.
Download de A3-affiche hjir.
Download de A5-affiche hjir.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Frysk op skoalle – De praktyk

Faaljende ûnderwiismetoaden kommen feitlik nea yn it nijs. Lêsten die út ûndersyk bliken dat kolleezjes hielendal net effektyf binne. Dat hellet gjin krante.
Mar de Fryske lesmiddels wurde hielendal net evaluearre. Der wurde gewoan nije makke. Dy’t dan dus, om’t it mankearret oan probleemanalyses, oplossingsanalyses en deagewoan harkjen nei de minsken foar de klasse, net folle better binne.
Lês hjir it ferhaal fan twa learkrêften.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Goed Frysk op skoalle

Sis Tsiis opinystikken steane hjoed tagelyk yn it Friesch Dagblad en de Leeuwarder Courant!

Goed Frysk op skoalle – FD kranteknipsel
Goed Frysk op skoalle: in bernerjocht – FD tekst
Goed Fries op school – NL vertaling FD-artikel
Goed Frysk op skoalle: in bernerjocht – LC kranteknipsel
Goed Frysk op skoalle: in bernerjocht – LC tekst
*
De oarspronklike ferzje, noch krekt in knikje radikaler, is hjir te finen.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

SIS TSIIS

FRYSK OP SKOALLE

IN BERNERJOCHT!

x

Demonstrearje mei op 22 desimber yn Ljouwert
Start op it Saailân om 18:30

Mear as tritich jier lyn, in heal minskelibben al, mochten alle Fryske bern foar it earst op de legere skoalle wat oer har eigen taal leare. En mear as tweintich jier lyn, in hiele generaasje lyn al, mochten alle Fryske bern op de middelbere skoalle wat opstekke oer har eigen taal. Dat it fak Frysk ferplichte oanbean wurde moast wie in hoopfolle ûntjouwing, dêr’t de mear as 350.000 Frysksprekkers yn de provinsje Fryslân út opmeitsje mochten dat yn Nederlân it rjocht op ûnderwiis yn it Frysk tenei serieus oppakt wurde soe. Earder hie dat ûnderrjocht ommers mar sa’n spultsje west fan hjir wat, dêr in bytsje, en alles op basis fan frijwillichheid en it entûsjasme fan de inkeling.

Mar anno 2016 is der gjin reden mear foar optimisme oer it Frysk ûnderwiis. In deibegjin kin it net mear neamd wurde: wilens is it nacht yn ’e nane. Frysk leare op skoalle, it is by op syn heechst in oerke yn ’e wike bleaun. De measte masters wolle wol, mar kinne te min. It komt foar dat ûnbrûkbere lesmiddels jierrenlang dochs brûkt wurde moatte. It komt foar dat lessen bestean út it sjen nei in fideootsje. It komt hieltyd mear foar dat skoallen gebrûk meitsje fan de mooglikheid ûntheffing te freegjen fan de ferplichting om Frysk ûnderwiis te jaan – en dy samar krije fan de Provinsje. Unheffing of net, yn beide gefallen lit de ûnderwiisynspeksje it Frysk oan ’e kant fan ’e dyk lizze. Jawis, der is in Wet op it basisûnderwiis, der binne folsleine kearndoelen foar it fak Frysk, wat betsjut dat bern it as se it ûnderwiis ferlitte it Frysk sprekke, lêze en skriuwe kinne; der is in hânfêst foar beskerming fan minderheidstalen dêr’t it rjocht op ûnderwiis helder yn ferankere is. Mei de politike mûle sit it meast wol goed, mar it binne konkrete politike dieden dêr’t op wachte wurdt.

Wierlik, effektyf Frysk ûnderwiis is foar de Frysksprekkende taalminderheid yn Nederlân ommers in minskerjocht. Wierlik en effektyf Frysk ûnderwiis is ek in bernerjocht. In rjocht dat, op ’t heden en altyd al, âlden en bern allyk ûntkeard wurdt troch de Nederlânske steat en de Provinsje Fryslân. Wa of wat makket risselwaasje om it yndividueel-minsklike én maatskiplike probleem fan it Fryske analfabetisme werklik oan te pakken? Us multykulturele ideaal is omslein yn it omkearde, nammentlik fan taaldiversiteit nei in assimilaasje-ideology: trochinoar 90 oant 95 persint Nederlânsk, wat Ingelsk en sa’n 2 persint Frysk yn it basisûnderwiis. Frysktalige learlingen wurde troch it ûnderwiis ferballe út har eigen taal.

It wurdt tiid om sjen en hearre te litten dat der in ein komme moat oan dy beskamsume sitewaasje, in lân ûnweardich dat graach altyd en oeral foaroan stiet om te striden foar minskerjochten. Wy wolle op tongersdei 22 desimber dêrom mei in demonstraasje yn Ljouwert oan de polityk en de befolking fan Fryslân net inkeld sjen litte dat wy ús taal de muoite wurdich fine om noed foar te stean. Wy wolle ek en foaral derop ta dat ús bern lang om let it rjocht krije sille dat wy noait hân hawwe: it rjocht op wierliken en effektyf ûnderwiis yn it Frysk. It giet om mear oeren, middels en minsken; om mear earmslach foar it Frysk op trijetalige skoallen; om it planmjittich en mei oertsjûging tawurkjen nei in dúdlik better plak foar it ûnderwiis fan en yn it Frysk.

Op 22 desimber om 18.30 oere sille wy byinoar komme op it Saailân yn Ljouwert, om fan dêr yn optocht troch de stêd te gean. Elkenien is fan herte útnoege om mei te dwaan, wat mear minsken, wat better.

Frysk op skoalle – in bernerjocht!

x

Download tekst as pdf Frysk op skoalle – In bernerjocht
Download tekst als pdf (NL) Frysk op skoalle – In bernerjocht – NL

Posted in Uncategorized | 1 Comment